DMCA

DMCA PL

Strona nie zawiera żadnych plików do których nie posiada praw autorskich. W przypadku naruszenia jakichkolwiek Praw dotyczących logotypów lub zdjęć prosi się o kontakt pod e-mailem lestermaker1992@o2.pl.

Strona ma charakter promujący usługi firmy Cinstaller (program instalacyjny z ofertami reklamodawców).

Jeżeli naruszane jest prawo autorskie poprzez użycie do promocji nazw dostępnych plików w internecie również prosi się o kontakt pod wyżej wymienionym e-mailem.

DMCA ENG

Page does not contain any files which do not have copyright. In case of violation of any rights regarding logos or photos are requested to contact us by e-mail lestermaker1992@o2.pl.

The website is a service of promoting Cinstaller (the installation program with offers advertisers).

If it is violated copyright law by using to promote the names of available files on the internet also asked to contact us at the above e-mail.